Nỗi Buồn Của Tôi

Hỡi ơi! Dân tộc của tôi
Ăn nhầm cháo lú trong nồi Mác Lê
Cháo này ngải độc bùa mê
Cuồng si quên mất lối về quê hương
Bơ vơ lạc nẻo đoạn trường
Tâm thần vô vọng, bốn phương mịt mù
Vai quàng ách đảng thiên thu
Cuộc đời tủi nhục như tù khổ sai
Còn đâu mộng ước tương lai
Có chăng là những chuỗi ngày lệ nô
Tháp tùng đảng Vẹm ma cô
Hiến dâng giặc Hán cơ đồ tổ tiên.

https://fdfvn.wordpress.com