Cành Nanh Với Bác

Nhân vụ ấu dâm của phỉ búa liềm 50 tuổi đảng

Có tên đảng phỉ già đầu
Học theo gương lão Hồ râu dê xồm
Thấy trai thấy gái là ôm
Loạn luân luôn cả cháu con nhi đồng
Bị tòa kết án ba năm
Hắn ta nỗi dóa chổng mông kêu rầm:
“Thằng tòa bất nghĩa bất nhân
Ta đây vác năm mươi năm búa liềm
Công thần của đảng quang vinh
Dựng nên nhà nước Lê nin bây giờ
Ta yêu các cháu bé thơ
Đôi khi nổi hứng ta rờ tiết trinh
Cớ sao làm tội làm tình
Xem ta như bọn mẹ mìn cha bom
Mà nào phải lỗi cho cam
Chẳng qua gương bác ta làm đấy thôi
Bác từng xịt biết bao người
Sở khanh dê chúa trên đời không hai
Kìa nàng đồng chí Minh Khai
Bác chơi rồi chạy để ai hận lòng
Kìa nàng thị Ngát hang chồn
Ở ăn cùng bác sinh con Mạnh khờ
Kìa nàng Xuân thị ngây thơ
Có thai đòi cưới bị phơ giữa đường
Bác còn bao vụ dở ương
Ấu dâm là chuyện bình thường mà thôi!
Thế thì sao lại giam tôi?
Đảng không đã bảo học người đấy ư?”

https://fdfvn.wordpress.com