Đại Cục Chệt Vẹm

Đại cục gì đây chú Tập Bình?
Sù sì thum thủm thấy mà kinh
Chú giao lão Lú mang về nước
Bắt quốc dân tôi ngửi thúi ình.

Đại cục này đâu có mới gì
Dân tôi đã biết kể từ khi
Tặc Hồ rước tận bên Xô Viết
Đem về thờ cúng bấy lâu ni.

Đại cục ấy giờ đang vỡ ra
Giòi vung cứt bắn khắp muôn nhà
Dân tôi khổ sở và kinh khiếp
Cam chịu lâu rồi chủ nghĩa ma.

Thế mà chú lại giao thêm nữa
Đại cục xuất lò xứ chệt hoa
Dân tôi đang ráng ghìm cơn mửa
Sớm muộn thế nào cũng ọc ra.

Gớm ghiếc vô cùng chú Tập ơi
Cục phân xã nghĩa “ngát hương đời”
Chú mang về lại cho dân chú
Riêng nước dân tôi đủ quá rồi!

https://fdfvn.wordpress.com