Tuổi Trẻ Vùng Lên

T ôi ghét bọn người Cọng có ô
U ng dung ăn hại phá cơ đồ
Ô m đồm, độc đoán, quyền sinh sát
I m ỉm dìm dân xuống đáy mồ

T ôi thương đất nước nghèo gian khó
R ã rời, nhung nhúc, lũ tham quan
E thuyền mục nát trời giông tố

V iệt Nam! Tôi gọi người yêu dấu
U uất hờn căm hận giống nòi
N ghìn năm đã thoát cơn đồng hoá
G iành nước từ tay giặc ngoại thù

L ần nầy giặc Hán thêm vây cánh
E m út tay sai đảng Búa liềm
N ội công ngoại kích đầy nguy khốn.

Vùng lên Tuổi Trẻ Việt Nam
Đập tan nội phản cuồng tham Vẹm Hồ
Quét sạch bè lũ Hán nô
Trả về Tổ Quốc cơ đồ Việt Nam.

https://fdfvn.wordpress.com
Cùng một blogger: