Ba Ếch Mắng Tổng Lú

Đ..ỗ M..ười thằng Lú nói ngu si!
Chức Tổng phải là dân Bắc kỳ
Lại phải là người sành lý luận
Làm như ghế Tổng của riêng mi.

Chẳng qua bọn Bắc kỳ chúng bay
Độc quyền ghế Tổng từ xưa nay
Mấy lần đảng hội đều ma nớp
Tám lần chức Tổng có nhường ai.

Kỳ này bọn bay đừng có hòng
Cậy bộ chính trị nữa mà mong
Trung ương giờ đã do tao nắm
Mi có tranh giành cũng uổng công.

Bay lo xếp vó mà đầu hàng
Mi và Hùng sói với sâu Sang
Ta tha tội chết không truy cứu
Nhân ngày đại xá lễ đăng quang.

https://fdfvn.wordpress.com