Mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Xuân đến năm nay dậy tiếng gà
Gáy rền sông núi giục lòng ta
Bính Thân nung nấu hồn dân Việt
Đinh Dậu tan tành đảng Cộng ma
Biển Đông sấm sét tiêu Tàu chệt
Trời Tây bom đạn diệt Hồi tà
Năm châu thế giới tàn binh lửa
Dân tộc Rồng Tiên phục Quốc Gia.

https://fdfvn.wordpress.com