Bác Đảng Nhớ Miền Nam

Bác nhớ miền Nam cáo nhớ gà
Miền Nam mong bác lão oan gia
Oan gia từ thuở gông liềm búa
Bác rước cùm lên cổ nước nhà

Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ bồ
Miền Nam mong bác lão ma cô
Cháu ngoan cháu dại đều xơi tuốt
Đồng giòi đồng chí cũng đun vô

Đảng nhớ miền Nam nỗi nhớ quà
Miền Nam nhớ đảng họa vong gia
Vong gia một mùa xuân quốc hận
Nhà tan nước mất đời tiêu ma

Đảng nhớ miền Nam nỗi nhớ vàng
Miền nam nhớ đảng lũ sài lang
Sài lang còn biết thương nòi giống
Đảng chỉ một lòng tham ác gian.

https://fdfvn.wordpress.com