Lời Chú Chệt

Chuyện của nhà tao chớ xía vào
Ba thằng ngứa miệng nói tào lao
Dân ta ta toàn quyền phác lạc
Bắt bớ tù đày thì đã sao?

Các người hỏi chuyện Thiên an Môn
Chẳng qua là một đám cô hồn
Chiếm cứ quảng trường gây hổn loạn
Xác đầy như rạ chẳng ai chôn

Rồi đến việc thằng Lưu hiểu Ba
Tay sai đế quốc về Trung hoa
Âm mưu lật đổ đảng, nhà nước
Tội này ta nhốt chết không tha

Còn như ba cái việc ruồi bu
Dân quyền, đa đảng, và thầy tu
Những cái thứ này là thuốc độc
Ta thề cấm mãi đến thiên thu

Nay ta đã đủ sức bình sinh
Có thằng Vẹm cộng làm tiểu tinh
Và thằng Kim Ủn hù nguyên tử
Ấy là chưa kể lão Pu tin

Nhân loại rồi đây sẽ biết ơn
Nước ta kiên định giữ con đường
Giải phóng sinh linh toàn thế giới
Diệt loài bóc lột quỷ Tây dương

Ấy là công trạng đảng vinh quang
Siêu việt anh hùng nhất thế gian
Sự nghiệp muôn năm còn sống mãi
Dẫn dắt năm châu đến địa đàng.

https://fdfvn.wordpress.com