Theo Gương Bác

Theo gương bác đoàn con đi bán nước
Bán cho Nga rồi lại bán cho Tàu
Từ Nam Quan cho chí mũi Cà Mâu
Bán sạch hết những chỗ nào giặc muốn.

Theo gương bác đoàn con đi đánh mướn
Đánh vào Nam rồi đánh tuốt sang Miên
Đem máu xương cơ nghiệp giống Rồng Tiên
Dâng hiến quan thầy Liên xô Trung quốc.

Theo gương bác đoàn con đi cướp bóc
Cướp đất đai tài sản của đồng bào
Từ bạc vàng châu báu đến công lao
Vét sạch hết gom vào trong túi đảng.

Theo gương bác đoàn con làm cách mạng
Dựng thiên đường vô sản chốn trần gian
Bảy mươi năm xây đắp cái địa đàng
Bừng con mắt giang san thành địa ngục.

Theo gương bác đoàn con làm dê nọc
Sản xuất đầy vợ rớt với con rơi
Triều đại ta sẽ thế tập truyền đời
Đảng của bác sẽ muôn năm trường trị.

https://fdfvn.wordpress.com