Đại Tướng Đào Ngũ

Chuyện xảy ra từ xứ Vẹm Nam
Rằng ông đại tướng cực gian tham
Quyền uy tột đỉnh giàu muôn tỷ
Bỗng đùng một cái biệt hơi tăm.

Thiên hạ nhôn nhao luận với bàn
Chàng Trư Bát Giái đảng sài lang
Bị con ếch chúa theo truy sát
Dụng kế kim thiền để thoát thân.

Lão bèn nhân một chuyến Tây du
Dẫn vợ con theo trốn tịt mù
Tấm gương Thanh Bá soi mà khiếp
Đành bỏ cơ ngơi cứu lấy người.

Đảng ta hốt hoảng mất tinh thần
Biết nói làm sao với quốc dân
Đại tướng mà còn đi đào ngũ
Chuyện lạ nghìn năm có một lần.

https://fdfvn.wordpress.com