Bầu Cử 2016

Bốn năm thấm thoát lại trôi vèo
Bầu cử tôn tôn đã đến theo
Lừa đưa Klin tởn nhiều gian trá
Voi cử Xì trum lắm hứa lèo
Lừa chê tỷ phú hay mò gái
Voi cười ngoại trưởng dốt i meo*
Voi thắng gây thành cơn địa chấn
Địa cầu kinh động cũng run theo.

https://fdfvn.wordpress.com