Ước Mong Ngày Đảng Hội

Nếu trời chưa hết số non sông
Cao xanh không phụ giống Lạc Hồng
Đại hội mười hai nầy của đảng
Thành ngày đại hội xóa nô vong.

Sẽ có những người con hiếu trung
Với nhà, với nước, với cha ông
Đứng lên đòi dẹp khung liềm búa
Trả lại nhân quyền cho quốc dân.

Sẽ có những người con mến thương
Còn tình yêu nước, chí quật cường
Đứng lên đòi bỏ đường chủ nghĩa
Chế độ bạo tàn, đảng bất lương.

Sẽ có những người con sắt son
Căm hờn lũ giặc Bắc tàn tham
Đứng lên đòi thoát Trung phản Hán
Độc lập, tự cường, cho Việt Nam.

Thế rồi đảng hội hóa Diên Hồng
Đảng viên đại biểu trở về dân
Xuống đường tay nắm tay quần chúng
Mừng ngày hội lớn của non sông.

https://fdfvn.wordpress.com