Nhậu Chờ Đảng Sụp

Ôi những kẻ chủ trương chờ sung rụng!
Ngồi đầy hè chật quán ở quê tôi
Họ bảo nhau :”Vẹm sụp đến nơi rồi
Ta cứ việc ăn chơi và hưởng thụ”

Họ nhậu nhẹt và say sưa bù khú
Trong men nồng khói thuốc nói huyên thiên
Khi tỉnh ra bọn phỉ vẫn cầm quyền
Họ tiếp tục lao đầu vào cuộc rượu

Họ tìm thấy trong li người chiến hữu
Mà hầu như không có ở trên đời
Một anh chàng hảo hán rất chịu chơi
Cầm chai đế đứng giữa trời chửi đảng…

Họ căm ghét cái bạo quyền Cọng sản
Nhưng vẫn còn sợ hãi nạn du côn
Nên đành mượn ma men và thần tửu
Thay thế mình chống đảng cứu non sông.

https://fdfvn.wordpress.com