Vẹm Lú Hồi Tưởng

Ngày nào nam bắc tây đông
Dọc ngang phất ngọn cờ hồng tiến lên
Theo chân lãnh tụ Lê nin
Và Mao chủ tịch anh minh cầm đầu
Những toan nhuộm đỏ năm châu
San bằng giai cấp, nối cầu quốc gia
Vô sản thế giới một nhà
Có gì hơn nữa ôi là niềm vui!

Ngày nay nhớ lại ngậm ngùi
Ôi tìm đâu nữa một thời liệt oanh!
Giờ đây ngơ ngác nhìn quanh
Chỉ còn một gã đàn anh Ba Tàu
Đồng cha đồng chí gì đâu
Mà sao thâm độc, ma đầu, điêu ngoa
Con đường chủ nghĩa bao xa?
Ngót gần thế kỷ chẳng ra đường hầm.

“Thôi thì nhắm mắt đưa chân
Mà xem con tạo xoay vần đến đâu”
Cũng may ta đã từ lâu
Búa liền chuyên chính kẹp đầu dân đen
Quyết không để chúng ho hen
Nếu không thì đã theo thằng Ka da fi
Vừa rồi con Ếch sân si
Ta cho thay thế tức thì liền ngay.

Đắp đổi cũng tạm qua ngày
Thằng Quang, thằng Phúc đi dây Mỹ Tàu
Con Ngân chăn đám ngựa trâu
Chờ Ô bà mã đến cầu xin đô
Xong rồi sai đám gia nô
Đem con ếch chúa tội đồ phanh thây
Cho tan uất hận từ đây
Cho hồn Thanh Bá tuyền đài ngủ yên.

https://fdfvn.wordpress.com