Chồn Quay Về Núi

Có con chồn xứ Cờ Hoa Chủng Quốc
Nhận cáo già Pác bó giặc làm cha
Đã thuở nào cùng ả sến Phông Đa
Quay mũi dáo đâm vào lưng chiến sĩ

Hắn phản bội năm tám nghìn lính Mỹ
Đã hy sinh vì lý tưởng tự do
Đem thân đi làm nội ứng giặc Hồ
Đốt cờ Mỹ giương cờ Sao xanh đỏ

Tàn cuộc chiến hắn vẫn còn hùng hổ
Nhảy vào chính trường múa mỏ kiếm ăn
Được tấn phong làm ngoại tướng đại thần
Trong chính phủ mị dân Ô Bà Mã

Được vinh hiển quyền uy trùm thiên hạ
Hắn hà hơi bầy chồn cáo anh em
Đang độc quyền cai quản đám dân đen
Bằng bạo lực tại phương trời xứ Vẹm

Nay sắp hết thời gian hùng bịp bợm
Hắn bùi ngùi trở lại chốn “thân thương”
Chồn cuối đời đã quay đầu về núi
Nhận hang Hồ xã ngải đất quê hương.

https://fdfvn.wordpress.com