Kẻ Thù Đảng Hôm Nay

Kẻ thù ta nay không là đại Hán
Đang lăm le nuốt chửng cả quê nhà
Bởi ta đã cam tâm làm thái thú
Và một ngày đồng hóa sẽ không xa

Kẻ thù ta nay không là Đế quốc
Ta từng thề quyết uống máu ăn gan
Bởi đế quốc nay là đại ân nhân
Cứu sống ta qua mấy lần chết đói

Kẻ thù ta nay không là Ngụy tặc
Ta từng thề giết chết chẳng nương tay
Bởi đô la hàng hóa gởi về đây
Là của họ khúc ruột xa ngàn dặm

Kẻ thù ta hôm nay là Dân Tộc
Đang cản ngăn đường chủ nghĩa quang vinh
Hoa Việt một nhà thống nhất hòa bình
Phò Hán chúa dựng xây nền Đại Cục.

https://fdfvn.wordpress.com

CÙNG MỘT BLOGGER

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com