Việt Nam Vô Địch! nhân vụ cả nước lên đồng mừng cúp bóng đá “ao làng”


Đám đông loạn cuồng
Tràn lên thành phố
Đầu chít khăn hồng
Tay vung cờ máu
Nhảy múa thoát y
Điên rồ “đi bão”

Dân tộc vong thân
Giống nòi tủi nhục
Trước giặc nội xâm
Trước thù cướp nước
Sao mãi vô tâm?
Sao hoài khiếp nhược?

https://fdfvn.wordpress.com
Share this: