Nghịch Lý Và Bất Hạnh

Điều ngịch lý trên xứ sở ni
Bọn người chuyên nghiệp làm cách mạng
Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa
Đều không biết nó là cái gì

Kể từ lão Hồ già đầu sỏ
Và những tên Duẩn, Chinh, Đồng, Giáp
Xuống đến thằng Trọng lú cuồng si
Đều mù mịt vô tri bá láp

Chúng chỉ biết rập khuôn bắt chước
Bọn quan thầy Trung Cộng Liên xô
Hành động như người máy rô bô
Ăn nói như là những con chim vẹt

Điều bất hạnh trên quê hương này
Cuộc “cách mạng” kéo dài đến nay
Đảng Cộng sản vẫn hoài thống trị
Dân Việt Nam còn mãi đọa đày.

https://fdfvn.wordpress.com