Suối Lê Nin

Đây con suối nơi bác ngồi câu cá
Những ngày nào hang Bắc Pó nương thân
Kể từ khi tuân lệnh lũ hung thần
Về Việt Bắc thi hành mưu cướp nước.

Chốn cao quí của cha ông ngày trước
Từng in dấu chân mẹ Việt Âu Cơ
Bác nỡ đem tên một kẻ hung đồ
Trùm tội ác đặt tên cho dòng suối.

Kể từ đó nước đổi màu đỏ ối
Dâng cuộn cuồn nhuộm cả Bắc Trung Nam
Máu oán khiên từ cuộc chiến tương tàn
Bác và đảng say vùi trong tiệc máu.

Tàn cơn tiệc ôi còn đâu dòng suối!
Và cái hang Bắc Pó của tiền nhân!
Người anh em đồng chí rất tình thân
Đã phỗng mất khi bác còn mê ngủ.

Nhưng con suối biên cương nào có đủ
Thỏa mản lòng kẻ đại Hán tàn tham
Chúng sẽ chiếm như tằm dâu ăn lá
Đến bao giờ hết sạch Núi Sông Nam.

http:// fdfvn.wordpress.com