Vì Đâu Nên Nỗi

Ôi một dân tộc kiêu hùng bất khuất!
Bốn nghìn năm hùng cứ ở trời nam
Đã đòi phen quét sạch giặc tàn tham
Thu bờ cõi dựng nên nền tự chủ

Một dân tộc hiên ngang và uy vũ!
Chém cá kình đạp sóng dữ vùng lên
Đuổi Thoát Hoan chui cống chạy về Nguyên
Đánh Sĩ Nghị tan tành không manh giáp

Cớ sao hôm nay yếu hèn khiếp nhược?
Để giặc Hồ rợ Hán cướp giang san
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Dìm đất nước vào nấm mồ huỷ diệt

Trăm năm nữa còn chăng nòi giống Việt?
Hay chỉ là một sắc tộc tha hương
Như Tạng, như Mông, như Mán, như Mường
Nhớ tổ quốc làm ma hời than khóc.

https://fdfvn.wordpress.com