Đống Rác và Thây Ma

trên đống rác Mác Lê nin
và thây ma Hồ chí Minh
nằm chình ình giữa đất nước
chuột bọ sâu giòi nhung nhúc
hổ báo sài lang bươi móc
ăn những thối rữa tế bào
khen ngon la rầm quảng cáo
nào là đoàn kết công nông
nào là đấu tranh giai cấp
nào là thế giới đại đồng
nào là chiến tranh giải phóng
nào là sở hữu toàn dân 
nào là cách mạng ruộng đất
nào là Cộng sản địa đàng
nào là năm châu thống nhất
rốt cuộc rồi cũng chỉ là
những trò lường gạt trộm cướp
những chiêu lừa đảo lưu manh
của phường phản dân hại nước
của quân đục nước béo cò
do đảng lãnh đạo tài tình
dưới cờ liềm búa quang vinh
xua dân tộc vào chỗ chết
đưa giống nòi đến hủy diệt
trong ách đô hộ ngàn năm
của thù bắc phương Tàu chệt.

https://fdfvn.wordpress.com