Tân Tứ Trụ Nhà Sản

Tứ trụ mà sao chỉ thấy ba?
Ba cây cột chống chênh vênh nhà
Chiếc cột thứ bốn sao không thấy
Tìm mãi tìm hoài vẫn chẳng ra.

Cuối cùng mới biết trụ thứ tư
Không là cây cột thẳng ngay đơ
Mà là cái lỗ sâu hoăm hoắm
Rơi vào là thẳng cánh phù du.

Ba cây cột chống làm sao vững
Cột thì xơ cứng tựa bình vôi
Cột thì mối khoét cơ hồ rỗng
Thêm cái lỗ lù xả nước hôi.

Ngôi nhà đã giọt lên đến nóc
Chỉ chờ cơn bão sẽ đi đong
Ba cột mốc meo và một lỗ
Làm sao chống đỡ trận cuồng phong.

https://fdfvn.wordpress.com