Cơ Hội Cuối Cùng Của Ếch

Ếch ơi ếch hãy nhanh chân
Dịp may trốn thoát còn lần này thôi
Hãy mau chộp lấy cơ trời
Nhảy vào sông lớn bỏ nơi ao tù
Tội dầu đất diệt trời tru
Quyết tâm hối cải cũng bù bằng không
Nếu như ếch đã có lòng
Đến cùng dân tộc đang mong đang chờ
Hãy mau xé thẻ vứt cờ
Nếu mà chậm trể thời cơ chẳng còn
Chỉ còn xiềng xích cùm gông
Chó điên, Sâu róm quyết không dung tình
Trả thù cho gấu Bá Thanh
Cùng bao tủi nhục uất hờn xưa nay
Nếu không lên đoạn đầu đài
Thì cũng tù ngục đọa đày chung thân.

Ếch ơi ếch hãy nhanh chân
Cơ may trốn thoát còn lần nầy thôi.

Bài thơ làm trong dịp Ba Ếch sang Hoa Kỳ phó hội tại Sunny Land cuối tháng 2 năm 2016

https://fdfvn.wordpress.com