Bolsa Giông Tố

Thủ đô tị nạn rối bời,
Một cơn mưa máu ngập trời Bolsa.
Gió tanh mùi xú vẹm tà,
Theo cơn giông tố tràn qua hãi hùng.
Đất trời u ám mông lung,
Đười ươi Pác bo,́ thuồng luồng Đồng đăng,
Trà trộn vào đám dân đen,
Giấu cờ sao máu búa liềm dưới da,
Chờ khi đắc thế xổ ra,
Thay cờ Ba Sọc Cộng Hòa Việt Nam.
Mới hay Vẹm sản tàn tham,
Âm mưu khuynh đảo chiếm làm tiền tiêu.

Hỡi người tị nạn mến yêu!
Ta còn sót lại bấy nhiêu đất nầy.
Nếu mà chia rẽ thơ ngây,
Thì rồi cũng sẽ có ngày mất luôn.
Chỉ còn đào lỗ mà chun.

https://fdfvn.wordpress.com