Cô Giáo Chạy Bàn

Nhân chuyện các cô giáo bị buộc đi hầu rượu quan chức Cộng.

Quan đầu tỉnh một hôm hòn dái sử
Chán mụ nhà heo nái đã mười con
Thèm làm sao thiếu nữ tuổi trăng tròn
Bèn tổ chức vui chơi trò bát nháo

Quan hạ chiếu truyền các cô nhà giáo
Tạm bỏ trường xa lớp đến hầu quan
Rót rượu khui bia hát xướng chạy bàn
Tập sự làm gái lầu xanh thứ thiệt

Tội nghiệp các cô chỉ quen cầm viết
Dạy học trò “đạo đức bác Hồ râu”
Nay phải một phen làm gái giải sầu
Phục vụ đám dê trâu lầu tỉnh ủy

Vì miếng cơm phải vâng lời đảng quỉ
Còn bị cho là tự nguyện dâng mình
Nỗi oan này ai thấu hiểu lòng trinh
Họa chăng chỉ có nàng Kiều thông cảm

Dưới chế độ vô nhân phường Cộng sản
Tất cả đều là công cụ, đồ chơi
Và đảng kia quyền phép tựa “ông trời”
Bùa sinh tử không một người chạy thoát.

https://fdfvn.wordpress.com