Đòi Nợ Đảng

Mười sáu tấn vàng đảng để đâu?
Số vàng đảng cướp tự năm nào
Khi vào chém giết trong nam bộ
Đánh mướn không công lũ Cộng Tàu.

Vụ ấy sau mùa xuân bảy lăm
Mùa xuân quốc hận của toàn dân
Đảng đem vàng ấy ra miền Bắc
Từ ấy đến giờ biệt tích tăm.

Đảng khoe đạo đức của ông Hồ
Cây kim sợi chỉ chẳng tơ hào
Mười sáu tấn vàng đâu phải ít
Đảng đã đem đi giấu chỗ nào?

Vàng kia tài sản của Miền Nam
Chắc chiu giành dụm biết bao năm
Đảng đã vu oan cho ông Thiệu
Rồi nhét hết vào trong túi tham

Vàng ấy nay là của quốc dân
Hai miền Nam Bắc kết tình thân
Đứng lên đòi đảng mau đem trả
Cùng với bao nhiêu thứ nợ nần