Dân Tôi Còn Ngủ

Chênh vênh bờ vực thẳm
Trên nấm mồ tối đen
Oán hờn và tủi nhục
Là nòi giống rồng tiên

Ai đã đưa Nước Việt
Vào con đường hủy diệt
Chính thằng Hồ chết tiệt
Và đảng Hồ khốn khiếp

Bọn chúng đã từng bước
Dẫn đường quân xâm lược
Rước giặc cướp vào nhà
Dâng đất tổ quê cha

Đã đến nước này rồi
Dân tôi còn trúng nọc
Nằm mê man ngủ vùi
Trước miệng bầy rắn độc.

https://fdfvn.wordpress.com