Điểm Đến Tuyệt Vời

Dân Tàu đang kháo nhau:
“Chúng ta hãy mau mau
Qua An Nam xí đất
Hưởng cuộc sống sang giàu”

“Đảng ta và đảng bạn
Đã hợp nhất từ lâu
Mai mốt này nước Việt
Sẽ về với nước Tàu”

“An Nam là quận huyện
Của nước ta từ đầu
Do thái thú cai trị
Có tên là Giao Châu”

“Người An Nam mọi rợ
Ta gọi là Nam Man
Chuyên môn lo triều cống
Ngà ngọc và bạc vàng”

“Hơn ngàn năm đô hộ
Tưởng là đồng hóa xong
Cha ông ta bất cẩn
Để cho họ xổng chuồng”

“Mấy lần ta chiếm lại
Đều bị họ đánh thua
Hao quân và tổn tướng
Mà vẫn húp cháo rùa”

“Nay nhờ mưu của đảng
Họ lục tục về hàng
Không hao một viên đạn
Chẳng tốn một thằng quân”

“Tất cả các bộ sậu
Và tứ trụ Nam man
Đều do ta cài cắm
Là những đứa con ngoan”

“Mai mốt này đất nước
Sẽ xuống tận Cà Mâu
Cả một vùng duyên hải
Trù phú và đẹp giàu”

“Ta sẽ là ông chủ
Của thần dân Nam man
Có hàng triệu nô lệ
Hầu hạ như ông hoàng”

“Và lần này Trung Quốc
Sẽ nhất thống đời đời
An Nam đô hộ phủ
Là điểm đến tuyệt vời.”

https://fdfvn.wordpress.com