Đã Đúng Qui Trình

Đảng ơi đã đúng quy trình
Búa liềm đã gãy, Lê nin đã nhào
Ân dzên, Các mác về đâu?
Nằm trong sọt rác năm châu chê cười
Đảng còn bẻ nạng chống trời
Theo đuôi Tàu chệt là đời vất đi
Hãy mau sám hối tức thì
Bỏ cờ, dẹp đảng, quăng đi xác Hồ
Bao nhiêu tài sản tham ô
Trả về đất nước ốm o gầy còm
Bao nhiêu nhà ngục buồng giam
Mở toang thả hết người Nam kiên cường
Bao nhiêu lãnh chúa ma vương
Buông dao đồ tể bất lương tham tàn
Bao nhiêu đoàn đảng ác gian
Khấu đầu chịu tội trước toàn quốc dân
Họa chăng nòi giống Lạc Hồng
Nghĩ tình máu mủ động lòng xót thương.

https://fdfvn.wordpress.com