Đảng Đĩ

Chủ nghĩa búa liềm đi vào tuyệt lộ
Dân tộc Lạc Hồng rơi theo xuông hố
Nòi giống anh hùng bất khuất trời đông 
Một phút lỡ lầm nghìn năm đô hộ

Nghìn năm đô hộ dưới ách chệt Hoa
Tàu phù ngày nay khôn hơn ông cha
Không dùng đạo binh viễn chinh Trương Phụ
Mà xài Vẹm gian phản nước hại nhà

Phản nước hại nhà còn ai hơn đảng
Cái đảng ma cô đĩ điếm bạo tàn
Điếm đĩ đời thường bán trôn nuôi miệng
Đảng đĩ thời Hồ bán nước vinh thân.

https://fdfvn.wordpress.com