Đại Hội Tranh Phân

Cứ đến năm năm lại một lần
Cẩu trệ tranh giành một đống phân
Bác đã mang về từ Xô Viết
Dơ dáy tanh hôi khắp cõi trần.

Đống phân lần nầy thêm thối tha
Bởi vàng lão chệt tự Trung Hoa
Pha cùng thây rữa tên Hồ tặc
Xú uế non sông khắm nước nhà.

Nhưng bầy vẹm phỉ lại khen thơm
Tranh nhau cái chức chủ hầm phân
Kéo bè kết phái chia nam bắc
Đấu đá, hơn thua, quyết một lần.

Lần nầy chó lú với tư sâu
Tái chiến với heo rừng Cà mâu
Rút tỉa chua cay lần bại trước
Quyết hạ con heo ngay hiệp đầu.

Sâu chó bày binh tướng sĩ ma
Dàn trận bát quái chẳng đường ra
Dụ heo khinh địch vào trong rọ
Thọc huyết trả thù cho Bánh Tha.

Nhưng con ếch chúa đại ma đầu
Hỗn danh của heo rừng Cà mâu
Hình như đã biết mưu sâu chó
Nên vẫn nằm im chờ khá lâu…

https://fdfvn.wordpress.com