Quê Hương Đã Chết?

1
Quê hương mình đã chết thật rồi sao?
Từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mâu
Suốt dải non sông nghìn năm văn hiến
Nòi giống Lạc Hồng nay đã về đâu?

Nòi giống Lạc Hồng nay đã về đâu?
Thấy chăng giặc Tàu ngông nghênh tác quái
Xem đất nước ta như thể chư hầu
Xem nhân dân ta như là nô lệ.

Nòi giống Lạc Hồng nay đã về đâu?
Thấy chăng nội thù ngang nhiên thống trị
Với dân với nước hung tàn bạc ác
Với thù phương bắc quị gối dập đầu.

Quê hương mình đã chết thật rồi sao?
Mà nghe hoang vắng chẳng một âm hao
Trước tiếng núi sông uất hờn rên siết
Nỗi nhục nghìn năm lệ thuộc giặc Tàu.

https://fdfvn.wordpress.com