Cột Đồng Mã Viện

Rồi sẽ đến ngày trên quê hương tôi
Cột đồng Mã Viện vùi lấp lâu rồi
Đảng cho quật mồ đào lên dựng lại
Ngay giữa Thăng Long yêu dấu nghìn đời

Đảng nói: “Trụ đồng này của cha ông
Đúc ra để mà ghi dấu chiến công
Dẹp tan phản loạn chị em Trưng Trắc
Thu về bờ cõi bảo toàn núi sông”

“Cha ông ta là Phục Ba Tướng Quân
Bầy tôi lương đống đệ nhất công thần
Nước ta ở vào thời nhà Đông Hán
Tính đến bây giờ trên hai nghìn năm”

“Nay chúng ta là con cháu Hiên Viên
Lẽ nào dám quên công ơn tổ tiên
Cột đồng còn đây, Giao chỉ đã diệt
Tổ quốc từ nay nhất thống vững bền.”

https://fdfvn.wordpress.com