*Ngày Hội Ba Đình

Hai tháng Chín tại Ba Đình
Bảy hai năm trước chằng tinh hiện về
Hóa trang thành lão râu dê
Mặc còm lê trắng chửi thề non sông:
“Đồng bào nghe rõ tôi không?
Tự do độc lập là không có gì”
Quần chúng đáp lại tức thì:
“Không có! Không có! Cần chi thứ nầy!”
Chằng tinh chộp lấy cơ may
Xổ cờ liềm búa theo ngay sao vàng
Rồi cao giọng hót vang vang:
“Chủ nghĩa Cộng sản địa đàng nhân sinh
Dẫn đường Các Mác Lê nin
Dưới cờ liềm búa quang vinh muôn đời
Theo chân Trung quốc tuyệt vời
Liên xô vĩ đại đến nơi đại đồng
Ấy là ngày hội non sông
Quân dân cả nước một lòng tiến lên”
Tiếng hô đáp lại vang rền:
“Muôn năm lãnh tụ Hồ Minh cha già
Muôn năm tình Việt Xô Hoa
Muôn năm bác Sít cùng là bác Mao”

Ngày nay nhớ lại nghẹn ngào!

The Festival of Ba Dinh

On September the Second at Ba Dinh Square
Seventy two year ago the evil king appeared
Under cover of an old man with goatee
In white suit he stood there cursing the country:
“Do you hear me, compatriot, d’you hear me?
Liberty and independence means nothing”
In unison the mass responded at once:
“Nothing, nothing, we do not need such a thing”
The arch devil grabbed the opportunity
Unfolding the sickle hammer and blood star
Anh with shrill voice he infatuatedly chanted:
“Communism is the right path to advance
Guided by great champions Karl Marx and Lenin
Under the sickle hammer flag of glory
Following our big brothers China and Soviet
Toward the world of perfect unanimity
That will be our festival of reunion
Soldiers, cadres, and folks all ready to go”
The mass shouted their reply as if thunder:
“Long live leader Ho Chi Minh our old father
Long live Vietnam Soviet China amity
Long live uncle Mao as well uncle Stalin.”

Today we recall the incident with shame.

https://fdfvn.wordpress.com