Tự Thán

Cát bụi thời gian vùi lớp lớp
Công hầu phú quí bã vinh hoa
Soi gương một sớm đầu như tuyết
Giật mình kinh hãi giấc nam kha.