Tổng Lú Mắng Công An

Thế này thì còn thể thống gi nữa!
Đảng anh hùng vô địch Mác Lê nin
Người lãnh đạo sáng suốt tài tình
Học trò bác Hồ chí Minh vĩ đại

Chưa đụng trận đã ào ào tháo chạy
Như một bầy chó vện trước hùm beo
Lũ công an, bộ đội, bọn ăn theo
Nuôi ba năm dùng một giờ thì biến

Đảng nuôi chúng bay phòng khi có chuyện
Bảo vệ ngai vàng tài sản Trung ương
Đâu phải cho bay phe phởn ăn lương
Rồi cởi áo và cuốn cờ chạy trốn

Bạn Formosa trong tình thế khốn
Ta đã thân hành uỷ lạo động viên
Và giao bọn ngươi bảo vệ bạn hiền
Có ngờ đâu bọn ngươi toàn chết nhác

Còn mặt mũi nào tao đi gặp Mác
Nếu người dân đuổi đảng xé cờ ma
Còn mặt mũi nào tao nhìn ông Tập
Nếu bọn mày thất thủ Formosa.

https://fdfvn.wordpress.com