Điều Vẹm Không Biết

Bè lũ Vẹm nô hẳn đều đã biết
Xã nghĩa bạo cuồng gớm ghiếc tanh hôi
Thế giới năm châu thảy đều chạy mặt
Ghê tởm lánh xa như bệnh hủi cùi

Nhưng chúng vẫn còn dựng xây xã nghĩa
Mù quáng tôn thờ Các mác Lê nin
Ngoan cố tiến lên địa đàng hoang tưởng
Lừa phỉnh nhân dân, dối gạt chính mình

Bè lũ Vẹm nô thảy đều đã biết
Chuyên chính búa liềm giãy chết từ lâu
Từ trong chiếc nôi Liên bang Xô Viết
Lan sang chư hầu các nước Đông Âu

Nhưng chúng lì lợm bám vào liềm búa
Như đám nhặng ruồi bu đám phân xanh
Bốc thơm liềm búa anh hùng vô địch
Lương tri loài người, số một hành tinh

Bè lũ Vẹm nô thảy đều đã biết
Ma xó Ba Đình gieo rắc tai ương
Là kẻ gian hùng buôn dân bán nước
Bịp bợm dâm loàn quỉ chúa ma vương

Thế nhưng chúng vẫn trưng bày xác ướp
Làm quỉ hộ mạng đảng cướp nhân dân
Làm ma giữ của cho phường đạo tặc
Trấn lột dân lành, vét sạch non sông

Bè lũ Vẹm nô thảy đều đã biết
Phi nghĩa bạo quyền sẽ chết nay mai
Người dân dưới ách búa liềm áp bức
Đang đứng vùng lên giành lấy tương lai

Nên chúng chuyên chính bạo hành trấn áp
Nắm chặt tà quyền dẫu thác không buông
Bởi buông tay là nát thây dập xác
Bài học Đông Âu lấy đó làm gương

Nhưng có một điều chúng không hề biết
Chín mươi triệu người đã quyết đồng tâm
Khi cuộc khởi nghĩa bùng lên khắp nước
Không một lực nào cản nổi lòng dân.

https://fdfvn.wordpress.com