Mùi Xã Ngãi

Quê hương xú uế nực nồng
Ấy mùi tử khí từ trong hang Hồ
Hay mùi chủ nghĩa tam vô
Hóa giòi hiện kẹ bốc vào không gian
Hay mùi xác chết nhập tràng
Cỡi xe qua phố địa đàng Mác Lê
Hay mùi chó Lú mới tè
Ị ra một đống vàng khè giữa lăng
Hay mùi miệng dưới đĩ Ngân
Huênh hoang lên lớp người dân biểu tình
Hay mùi Quang sói thành tinh
Trên ngai chúa nước mặc tình tham ô
Hay mùi thủ Phúc ngây ngô
Vô tài bất tướng bưng bô chệt Tàu
Hay mùi bốn triệu giòi sâu
Chuyên ăn và ỉa trên đầu người dân.

https://fdfvn.wordpress.com