Hận Sầu Của Ếch

 

Thảm thê cho Ếch Cà Mâu!
Bị con Chó Lú tóm đầu nhai xương
Đường đường một đấng ma vương
Tiền như trời đất, của dường biển khơi
Quyền uy lệch nước trùm đời
Trung ương đảng cướp đười ươi theo hầu
Hai con hai tỉnh đứng đầu
Những mong nối nghiệp sang giàu ngày mai
Gái cưng Thanh Phượng tuyệt vời
Giỏi nghề manh múng mẫu người không hai
Tưởng rằng vận hội còn dài
Ngờ đâu đảng hội rớt đài đắng cay
Giật mình tỉnh giấc cuồng say
Nhìn quanh chẳng thấy một ai trên đường
Giận thay bầy quỉ trung ương!
Một loài bạc bẻo, một phường điêu ngoa
Ngày nào năn nỉ thiết tha
Mà nay trở mặt như là người dưng
Giận thay Xuân Phúc, Thiện Nhân!
Giận thay Chí Vịnh, Kim Ngân bẽ bàng!
Và thằng phản phúc Đại Quang
Đến giờ phút cuối đầu hàng Chó, Sâu…

Hỡi ơi cơ nghiệp còn đâu!
Sang sâu, Trọng chó, hận sầu nghìn thu.

https://fdfvn.wordpress.com