Nguyễn Tấn Dũng- Tử Tù Giam Lỏng

Khi đảng vẹm đã đến thời mạt vận
Lũ vượn người hóa súc vật hai chân
Càng dã man và tiếp tục giành ăn
Đưa đến cuộc tranh quyền heo với chó.

Heo tể tướng xứ Cà mâu sừng sỏ
Lộng đảng quyền thao túng hết Trung ương
Loạn kỷ cương điên đảo cả chính trường
Đem con gái gả cho dòng “ngụy” tặc.

Ai cản lối ngăn đường đều bị giết
Ngựa quí vì diệt khẩu phải qui tiên
Gấu Quảng nam đòi hốt cũng theo liền
Gươm quyền lực treo trên đầu gian đảng.

Vua chó Lú thật vô cùng hốt hoảng
Đành lui quân tránh tổn thất thương vong
Sai sứ sang xin Hán đế rủ lòng
Ban bửu bối khử trừ con Heo chúa.

Tập hoàng đế vẽ bùa Hai bốn bốn*
Rồi thân hành ngự giá đến Giao châu
Trước động viên an ủi Chó và Sâu
Sau bày kế bắt Heo về trị tội.

Rồi nhân thể kỳ mười hai đảng hội
Bày trận đồ bát quái giữa thành đô
Dán bùa thiêng Hai bốn bốn trên cao
Dàn tứ trụ bốn cửa thành canh giữ.

Heo tể tướng cậy quân nhiều tướng dữ
Bầy ngựa trâu em út ở trung ương
Lũ sói lang đại biểu của địa phương
Cười khinh khỉnh đơn đao vào phó hội.

Vào đến nơi Heo ngỡ ngàng chới với
Trước trận đồ bát quái chẳng đường ra
Bầy ngựa trâu em út, lũ quần ma
Bị kềm tỏa bởi bùa Hai bốn bốn.

Sâu với Chó cùng hợp đồng chiến đấu
Bọn Quỉ vuơng Chính trị cũng a dua
Bầy trung ương phản phúc lại theo hùa
Heo thất thế nằm im chờ thọc huyết.

Nhưng vua Chó dễ gì cho Heo chết
Còn phải moi cho hết của tham ô
Còn phải khai cho hết bọn gian đồ
Heo tể tướng, tên tử tù giam lỏng.

* Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng

Http://fdfvn.wordpress.com

CÙNG MỘT BLOGGER

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com

Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com

Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com

Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com