Thề Chết Cho Quê Hương

P

Tổ quốc đang lâm nguy
Ngàn cân treo sợi tóc
Chúng tôi không thể nào
Cam tâm nhìn nước mất

Kẻ thù xưa truyền kiếp
Quân giặc Hán tham tàn
Thâm độc dùng quỉ kế
Hòng thôn tính lân bang

Chúng dùng Hồ cẩu tặc
Và bọn phỉ Việt gian
Chúng không tốn viên đạn
Chúng chẳng hao tên quân

Một thằng Hồ khốn nạn
Một cái đảng nội thù
Súc sanh và tàn độc
Bức tử hồn tổ quốc

Ngày nay khắp núi sông
Gót giặc thù loang lổ
Đảng Vẹm đã đồng lòng
Dâng quan thầy đất tổ

Và nòi giống Tiên Long
Hiển hách dưới trời đông
Bốn nghìn năm bất khuất
Lâm vào họa diệt vong

Trước bàn thờ tiên tổ
Nguyện các đấng Hùng Vương
Chứng giám lòng con cháu
Thề chết cho quê hương.