Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa

Định hướng xã hội chủ nghĩa là gì hả anh?
là con đường mòn lão tặc Hồ Minh
đưa nước trở về thời kỳ đô hộ
từ hang Pác bó đến thành Bắc Kinh

Định hướng xã hội chủ nghĩa là gì hả chị?
là con đường hầm Cộng nô thổ phỉ
sâu giòi chuột bọ hổ báo sài lang
chui ra lên làm vua ma chúa quỉ

Định hướng xã hội chủ nghĩa là gì hả cô?
là con đường tắt lưu manh côn đồ
xông ra chiếm đất đuổi nhà cướp bóc
trở thành đại gia đĩ điếm ma cô

Định hướng xã hội chủ nghĩa là gì hả chú?
là đường lỗ chui của con chó Lú
sang bên lão chệt hàng xóm xin ăn
về nhà tè ra một đống hôi thối.

https://fdfvn.wordpress.com