Hồ Cõng Rắn

– Đất nước này vì đâu
Ngập máu đào xương trắng
Trường sơn khóc Cữu long
Quỉ ma cười chiến thắng?

– Vì hắn!

*
– Dân tộc này vì đâu
Tình đồng bào đi vắng
Bao liệt nữ hùng anh
Ngục tù trong cay đắng?

– Vì hắn!

*
-Nòi giống này vì đâu
Gục đầu trong im lặng
Khi phỉ Vẹm giặc Tàu
Bắt tay cười đắc thắng?

– Vì hắn!

*
-Quê hương này vì đâu
Đât đai đành mất trắng
Non nước một màu tang
Núi sông buồn hoang vắng?

–  Vì hắn!
Thằng giặc Hồ Cõng Rắn.

https://fdfvn.wordpress.com