Đảng Mừng

Đất trời Vẹm Sản bước vào xuân
Đảng thấy dân vui đảng rất mừng
Cả nước lên đồng theo bóng đá
Lõa lồ trai gái nhảy tưng bừng

Đảng mừng vì thấy dân đã quen
Rừng tiêu, biển chết, đồng khô cằn
Tham quan, nhũng tướng, lềnh như đỉa
Hút máu quê nhà sắp ngã lăn

Đảng mừng vì tưởng dân đã quên
Nhà tan, nước mất, “bot” thu tiền
Chính phủ nợ nần như chúa Chổm
Mà cho rằng thế nước đang lên

Đảng mừng vì thấy dân vong thân
Mơ mình như trái bóng trên sân
Sút tung khung lưới thành vô địch
Đặt cả địa cầu dưới gót chân

Đảng mừng vì thấy dân cam tâm
Làm thân trâu ngựa đến nghìn năm
Dưới cày Đại Hán thù truyền kiếp
Và ách búa liềm phi nghĩa nhân.

https://fdfvn.wordpress.com