Ếch Và Đảng Chó

Những thế tử ôm tiền dân xuất ngoại
Sống xa rời tổ quốc lẫn nhân dân
Hưởng thu, ăn chơi, học lận, mua bằng
Rồi về nước chờ cha bồng lên ghế.

Điển hình nhất là con quan thái tể
Gồm hai trai một gái thật huy hoàng
Đều “xuất thân” từ đại học cao sang
Tại những nước tây phương bè “đế quốc.”

Quan thái tể trường làng chưa hết lớp
Trong đảng mù thằng chột đã làm vua
Bán nước, buôn dân, cướp bóc, tham ô
Quyền nghiêng nước, của đầy trời chật đất.

Quan vung vít bạc tiền cho em út
Kết thành phe lợi ích chốn triều nghi
Tổng lú, Tư sâu, xếp vó làm vì
Mặc Ba Ếch loạn vườn hoang múa gậy.

Nhưng Ếch biết bọn đàn em mất dạy
Quyền lợi còn còn đệ tử vua tôi
Quyền lợi tiêu tình cũng bạc như vôi
Là tan nát cả cơ đồ chôm chỉa.

Nên Ếch vội tấn phong thằng con cả
Làm đông cung thái tử nối ngôi cha
Tiếp bước trung trinh giữ đảng giữ nhà
Trấn áp quần thần, cỡi đầu trăm họ.

Ôi dân tộc trong gông cùm đảng chó!
Bốn triệu cầy to nhỏ sủa gâu gâu
Nối đuôi theo dòng họ Ếch Cà Mâu
Lôi đất nước vào sâu vùng nô lệ.

https://fdfvn.wordpress.com