Đồng Dao Huyền Tâm

Huyền Tâm, cái lổ sâu sâu
Cha con lão Mạnh chui đầu vào nhoi
Bên trong cái lổ có giòi
Cha con nhà Mạnh mất toi…cụ Hồ.

https://fdfvn.wordpress.com