Bé Cái Lầm

Dân Việt Nam ta bé cái lầm
Ngỡ loài lang sói có lương tâm
Thực dân xưa rước trao quyền chức
Cộng sản nay mời dọn cỗ mâm
Cậy Pháp dựa Tàu mong tiếp sức
Quốc phá gia vong đã nẩy mầm
Những lúc dân tộc ta đoàn kết
Là lúc tan tành giặc ngoại xâm.