Vẹm Phỉ

Vẹm phỉ hang chồn Pác bó
Do trùm quốc tế rặn ra
Tuy sinh trên bờ cõi Việt
Gốc gác bên Tàu bên Nga

Vẹm phỉ vừa hồng vừa chuyên
Được đảng nhồi óc thay tim
Mặt người mà lòng rắn rết
Tay cầm cán búa lưỡi liềm

Vẹm phỉ trước năm bảy lăm
Chỉ có ở ngoài miền bắc
Đấu tố, bon chen, tranh giành
Quanh quẩn sau bức màn sắt

Vẹm phỉ sau năm bảy lăm
Xỗng chuồng vào được Miền Nam
Trươc cảnh phồn vinh sung túc
Lại càng hung bạo tàn tham

Vẹm phỉ biến hóa liên hồi
Để nhằm lừa bịp dân tôi
Nhưng cái bản chất Cộng sản
Vẫn là gian ác suốt đời

Vẹm phỉ của ngày hôm nay
Lộ hình băng đảng cướp ngày
Hiện thân nhà nước khủng bố
Trấn lột dân Việt trắng tay

Vẹm phỉ rồi sẽ ra sao?
Về với nước mẹ bên Tàu
Lôi theo giống nòi Hồng Lạc
Xuống mồ diệt chủng đớn đau.

https://fdfvn.wordpress.com