Đảng Súc Sinh

Đảng Cộng vẹm hiện nguyên hình bán nước
Đang tiếp tay cùng giặc Hán rợ Hồ
Trong manh tâm chiếm đoạt cả cơ đồ
Và bức tử một giống nòi Lạc Việt.

Sông núi kêu than! Đất trời rên siết!
Ôi còn đâu con cháu Lạc Long Quân?
Ôi còn đâu xã tắc của Hùng Vương?
Trước mặt sau lưng nội thù ngoại địch.

Một cái đảng quyết tâm phò “Đại Cục”
Thờ Búa Liềm, thần Các Mác Lê nin
Đang say mê trong danh lợi bạc tiền
Quyết bám trụ quyền uy bằng mọi giá.

Vì lẽ đó chúng tận cùng thoái hoá
Từ vượn người thành một đảng súc sinh
Một đảng súc sinh trâng tráo giả hình
Đang cưỡi cổ, đè trên đầu dân tộc.

https://fdfvn.wordpress.com