Cuội Vẹm Chống Tàu

Khi Vẹm phỉ chống Tàu ô
Chúng sang phó hội Thành Đô ăn thề
Nguyện làm một kiếp trâu dê
Chữ vàng bốn tốt rước về quê cha
Chữ vàng hóa cục thối tha
Bốn tốt ra nợ oan gia đời đời

Khi Vẹm phỉ chống “con trời”
Tức thì sông núi biển khơi nước nhà
Kèm hai quần đảo song Sa
Kính dâng đại Hán gọi là hồi môn
Xin chàng thấu tỏ lòng son
Mối duyên Chệt-Vẹm hãy còn nghìn thu

Khi Vẹm phỉ chống Tàu phù
Một bầy khỉ chó khật khù đi dây
Sang đông rồi lại qua tây
Nhe nanh múa mỏ ta đây chí tình
Chủ trương trung lập hòa bình
Không Tàu không Mỹ một mình phe ta

Khi Vẹm phỉ chống Tàu Hoa
Là con ngựa của thành Troa tân thời
Đừng nghe lời chúng ai ơi
Chúng xin vũ khí, chúng mời đầu tư
Chẳng qua là để bịp đời
Lợi phường chệt-vẹm, hại người thế gian.

https://fdfvn.wordpress.com